Leiter Projekte & Logistik Kallivroussis Dimitrios